Het coronavirus wordt bij steeds meer mensen vastgesteld. Het kabinet heeft tegen de verdere uitbreiding van het virus preventieve maatregelen getroffen. De minister voor Rechtsbescherming draagt verantwoordelijkheid voor de medewerkers in de justitiële inrichtingen en de justitiabelen. Welke maatregelen de minister genomen heeft om mogelijke verspreiding van het coronavirus binnen de justitiële inrichtingen tegen te gaanis per brief aan de Tweede Kamer toegezonden.

1.      Geen bezoek

Vanaf 14 maart 2020 wordt het bezoek in de justitiële inrichtingen opgeschort. Om het contact zoveel mogelijk te kunnen continueren worden er ruimere mogelijkheden voor telefonisch contact geboden en waar mogelijk via skype. Uitzondering op deze maatregel zijn gesprekken die in het kader van de rechtsgang op locatie gevoerd moeten worden (bijvoorbeeld met een advocaat). Jongeren in een justitiële jeugdinrichting mogen wel bezoek ontvangen van hun ouders of wettelijk verzorgers.

2.      Verloven opschorten

Vanaf 14 maart 2020 worden alle verloven van gedetineerden, tbs-gestelden en justitiële jeugdigen opgeschort. Justitiabelen worden hiervoor waar mogelijk in tegemoet gekomen door bijvoorbeeld extra bel-en skypemogelijkheden.

3.      Detentie in zeer beperkt beveiligde inrichtingen schorsen

Van een beperkte groep gedetineerden wordt de detentie zo snel als mogelijk voorlopig geschorst. Dit betreft gedetineerden die aan het eind van hun straf zitten en al een groot deel van de tijd buiten de penitentiaire inrichting verblijven (zij werken buiten en komen alleen doordeweeks overnachten in de PI).Na afloop van deze noodmaatregel wordt de detentie hervat.

4.      Bijwonen zittingenbeperkt

Op korte termijn zal het vervoer van justitiabelen naar de gerechten worden beperkt tenzij de rechter het nodig acht dat de verdachte bij de rechtszitting aanwezig is of de verdachte dat wil. Er zal waar mogelijk worden gefaciliteerd dat aan de zittingen via een beeldverbinding kan worden deel genomen. De mogelijkheid is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van een dergelijke verbinding tussen inrichting en gerecht. Het uitgangspunt is om de rechtsgang zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

5.      Instroom van gedetineerden beperkt

In de penitentiaire inrichtingen wordt de instroom van twee groepen gedetineerden beperkt. Deze maatregel wordt op korteter mijn gefaseerd ingevoerd. Alle andere gevangenisstraffen worden gewoon ten uitvoer gelegd.

De beperking gebeurt door:

  • Geen personen op te roepen die de tenuitvoerlegging van hun vonnis op dit moment in vrijheid afwachten. Dit zijnde zogenaamde ‘zelfmelders’.1Het betreft veroordeelden van relatief lichte delicten met een korte straf.
  • Geen personen vervangende hechtenis te laten ondergaan voor een niet betaalde geldboete of het niet willen uitvoeren van een taakstraf.

Deze maatregel is niet alleen bedoeld om besmetting te voorkomen, maar ook om eventuele knelpunten in de personele bezetting op te kunnen vangen. Vanzelfsprekend worden deze straffen zodra de situatie het weer toelaat alsnog uitgevoerd.

6.      Gevolgen voor personeel

Voor het personeel in de inrichtingen wordt het advies gevolgd dat het RIVM heeft gegeven voor zorgverleners buiten de ziekenhuizen. Dit betekent dat medewerkers die geen corona gerelateerde klachten vertonen, kunnen blijven werken. Een wijziging van de richtlijn van het RIVM wordt opgevolgd

Klik op de onderstaande link om de volledige brief van de minister van justitie te lezen.

TK brief maatregelen corona_tcm41-438051.pdf