Informatievoorziening aan belanghebbenden
Één van de taken waarmee de LGC zich bezig houdt is het voorzien van belanghebbenden van de nodige informatie. Dit kan variëren van ouders,
partners en/of vrienden die informatie willen omtrent:
– het strafprocesrecht,
– het detentierecht en/of detentieomstandigheden,
– een geschikte advocaat (bijvoorbeeld ivm cassatie of EHRM),
– hoe zij in contact kunnen komen met een gedetineerde,
– welke goederen zij aan een in het voorarrest verblijvende gedetineerde kunnen geven,
– waarom het systeem ‘zo vreemd’ is, althans in de ogen van de verzoeker, dat zij als ouders van een 18-jarige jongen
geen contact met hem mogen hebben, zolang de betrokkene onder RC-beperkingen zit,
– wat te doen met de schulden van de betrokkene die ‘nu’ oplopen en of de LGC met de schuldeisers de bevriezing van de
rente en/of executie overeen kan komen,
– of de betrokkene – bijvoorbeeld ivm de zwangerschap van de partner – zijn detentieperiode onder ET kan
doorbrengen ipv in een gesloten inrichting.
Kortom, de LGC voorziet de naasten van de gedetineerden met allerlei informatie.

Informatievoorziening aan (ex)gedetineerden
Gedetineerden benaderen de LGC met vragen over:
– wat hun rechten zijn,
– waarom arbeid verplicht is
– waarom in de ene inrichting de bibliotheektijd 1 uur bedraagt en in de andere slechts 30 minuten
– wat te doen als zij stelselmatig te laat naar de bezoekzaal gebracht worden,
– wanneer zij in aanmerking komen voor verlof, ET en/of VI,
– wat te doen nu een verlof- of een ET aanvraag af is gewezen,
– wat te doen als de reclassering een ET-adres of een werkplaats niet goed heeft gekeurd.

Bijstaan van de Gedeco-leden
Verder wordt de LGC benaderd door Gedeco-leden uit het gehele land met allerlei vragen, zoals:
– waarom de Gedeco in de ene inrichting anders werkt dan in een andere inrichting,
– welke bevoegdheden de Gedeco heeft,
– de Gedeco’s voorzien van actuele ontwikkelingen en relevante informatie.
Ook bezoekt de LGC Gedeco’s waarbij de betrokkenen geïnformeerd worden over velerlei zaken zoals hierboven bedoeld.

Bezoeken aan gedetineerden
Ook brengen de leden van de LGC individuele bezoeken aan gedetineerden. Dit kan zijn naar aanleiding van een detentierechtelijke vraag van de betrokkene, of een bespreking van het strafdossier waarbij de LGC om een second opinion gevraagd wordt omtrent de te voeren verweer. Ook wordt er voor geïnteresseerde een stappenplan gemaakt waardoor de betrokkene weet wat te doen, en wanneer hij/zij dat dient te doen. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld het na traject van de detentie of allerlei zaken die reeds tijdens de detentie gedaan dienen te worden om later met minder problemen terug te kunnen keren in de maatschappij (inschrijving voor een woning, wanneer een uitkering gevraagd dient te worden, welke afspraken er gemaakt dienen te worden met de schuldeisers enz.).

Beoordeling aan de poort
Aan andere activiteit van de LGC is het beoordelen van beklagzaken en daarmee het ontlasten van de detentierechter. Immers, naar het oordeel van de LGC worden er te vaak beklagzaken ingediend waarvan bij voorbaat vast staat dat die niet-ontvankelijk zijn: een klacht over de bejegening of een advies van de directeur aan de SF of een mededeling van een personeel (enz.) is bij voorbaat ongegrond. Echter doordat deze alsnog door gedetineerden worden ingediend is ‘het systeem’ enigszins overbelast waardoor er feitelijk minder tijd is om aan zaken de nodige tijd te besteden. Bovendien bedraagt de behandeling van een gemiddelde beklag- en/of beroepzaak enkele maanden, hetgeen veel sneller kan.
Hierdoor beoordelen wij de beoogde beklagzaken op haalbaarheid én het feitelijke nut ervan (het belang van de betrokkene). Veelal kunnen meningsverschillen – ook als een beklag wel gegrond zou kunnen zijn) door overleg met bijvoorbeeld het afdelingshoofd dan wel de directeur opgelost worden, waardoor beklag uit kan blijven. Dit komt immers ten gunste van de werksfeer binnen de inrichting alsook ten gunste van de voortvarendheid van de beklagrechters.

Een gedetineerde waarvan het verlofaanvraag is afgewezen is veel meer gebaat om te weten wat hij moet doen om alsnog voor verlof in aanmerking te komen, dan bezwaar/beklag in te dienen tegen een afwijzing daarvan. Als hij simpelweg niet aan de voorwaarden voldoet, dan is beklag/bezwaar nutteloos.
Als er tijdens een PP onenigheid is ontstaan tussen de reclassering en de betrokkene, dan is de betrokkene er veel meer gebaat bij om het ‘probleem’ op te lossen, dan een klachtenprocedure te bewandelen.
De LGC fungeert veelal in al dergelijke zaken als tussenpersoon waardoor de LGC zelfs in sommige gevallen met de directeur/het afdelingshoofd/de reclassering/enz. overlegt en aldus tussen hen en de gedetineerde bemiddelt.
Het is daarom opvallend dat de LGC die aanvankelijk opgericht was mede met het doel om gedetineerden kosteloos bij te staan in beklagprocedures, tegenwoordig zeer zelden daadwerkelijk in een beklagprocedure behoeft op te treden, hetgeen mijns inziens een positieve ontwikkeling is.

Cursussen binnen Penitentiaire Inrichtingen
Één van de projecten die op korte termijn door de LGC aan de inrichtingen wordt aangeboden – het geen thans in ontwikkeling is – is het verzorgen van cursussen in de PI’s. Hierbij kan gedacht worden aan een sollicitatiecursus, schrijfvaardigheid (hoe bijv. een brief geschreven dient te worden of een CV uit dient te zien), Budgetcursus (het voeren van huishoudelijke administratie) waarmee gedetineerden inzicht krijgen in eigen financiële situatie waardoor (nog meer) schulden voorkomen kunnen worden.
Hoewel gedetineerden thans binnen een PI verschillende schriftelijke cursussen kunnen volgen, is het gebleken dat zij (gedetineerden) veel actiever een cursus zullen volgen indien er daadwerkelijk klassikaal ‘les’ wordt gegeven. Bovendien, nu gedetineerden weten dat de LGC een belangenorganisatie is die hun belangen nastreeft, zijn zij veel eerder geneigd om met de LGC samen te werken dan met ‘het systeem’.

Nazorg
De LGC doet ook aan nazorg door bijvoorbeeld per gemeente uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor een gedetineerde waarvan de straf er bijna op zit ten aanzien van huisvesting, uitkering, eventueel werk/scholing, bijzondere subsidies enz..
Regelmatig krijgt de LGC de vraag voorgelegd waar gedetineerden terecht kunnen als zij geen onderdak hebben of welke stappen zij moeten ondernemen om een uitkering aan te vragen, etc. De LGC helpt de betrokkenen door bijvoorbeeld bij de juiste instanties de benodigde inschrijfformulier en dergelijke op te vragen. Bovendien kunnen ex-gedetineerden, wanneer het hen even tegenzit, op afspraak bij ons kantoor langs komen voor advies en begeleiding.

Samenwerking met scholen, hogescholen en universiteiten
De LGC biedt studenten de kans om een afstudeerstage of met begeleiding van onze studiecoördinator een scriptie te schrijven. Dit kan variëren van een scriptieonderzoek omtrent een nog in te voeren detentiesysteem dan wel een reeds ingevoerd systeem; of over de (nog) nodige resocialisatiemaatregelen, of in hoeverre studie/omgeving/begeleiding/enz. doorwerkt in de recidivekans. De scriptieonderzoeken worden vervolgens via de onderwijsinstellingen (en meestal ook de website van de LGC) gepubliceerd. Over de resultaten van onze onderzoeken geven wij vervolgens voorlichting.