Tegenwoordig is het ook een feit dat de gedetineerden al om 17.00 uur ingesloten worden. Dat wil zeggen dat het officiele dagprogramma tot 17.00 uur kan duren; kan maar dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat het dagprogramma voor een bepaalde afdeling of inrichting al om 14.00 uur eindigt. Immers, de directeuren hebben de opdracht om zoveel mogelijk te bezuinigen en daarom zijn zij (in de meeste gevallen) alleen bereid om in de wet gestelde eisen omtrent het dagprogramma – bijvoorbeeld luchten – aan te bieden en niets meer. Daamaast is het ook een feit dat gedetineerden vaak niet eens de aan hen toekomende rechten, zoals 6 uur recreatie in de week, krijgen, laat staan meer dan dat; Dit doordat door bezuinigingen niet voldoende personeel aanwezig is. De LGC vindt dat het dagprograrnmabeleid per direct terug gedraaid moet worden. Met het huidige dagprograrnma komt het vaak voor dat gedetineerden 24 uur aaneengesloten opgesloten zijn en soms wellanger. Het behoeft geen pleit dat dergelijke lange opsluitingen niet goed is voor het menselijk lichaam en geest. De gevolgen daarvan heeft consequentie voor onze hele samenleving. Immers, gedetineerden gaan zich veel meer tegen het systeem van onze samenleving, onze wetten en normen, richten en duidelijk mogen zijn dat dat een emstige zaak is. Daamaast is het zo dat de spanning in de inrichtingen tegenwoordig hoger op loopt, aangezien dat gedetineerden erg gefrustreerd zijn waardoor zij zich agressiever ¬≠kunnen en vaak ook doen – gedragen. Dit heeft als gevolg dat het inrichtingspersoneel met meer druk te maken krijgt, met als gevolg dat zij.zelf ‘agressiever’ en minder aardig, vriendelijk en attent worden. Dit zorgt bij de gedetineerden voor meer frustratie en agressie en dit betekent dus nog meer druk voor het personeel. Het systeem is een vicieuze cirkel dat zichzelf verslechtert. De LGC wil deze situatie verandert en verbetert zien.