De Landelijke GedetineerdenCommissie (LGC) is een organisatie die de belangen van de (ex) gedetineerden in het land behartigt. Dit is inderdaad erg ruim gedefinieerd, maar de LGC behartigt de belangen van de (ex) gedetineerden ook in de ruimste zin van het woord.

De LGC streeft er naar om haar doelstellingen te bereiken door overleg en samenwerking, en indien dit geen resultaat oplevert, door juridische optreden. Men kan van de LGC dus geen (zit)acties of dergelijke zinloze acties verwachten. Aangezien wij direct met de gedetineerden en de gedetineerdencommissies te maken hebben, hebben wij uitermate goed beeld over hetgeen dat gedetineerden als een probleem ervaren. Tevens zijn wij door dezelfde reden de organisatie die namens de gedetineerden kan en zal spreken: De LGC is de aanspreekpunt voor de gedetineerden. Voor ons is daarom erg belangrijk om goede contacten te hebben met het Ministerie van Justitie (DJI) en de politiekpartijen. Wij vinden immers, zoals gezegd, (zit)acties en dergelijke nutteloos: de orde en de veiligheid van de Penitentiaire Inrichtingen komt daardoor te veel in het geding en dat is juist in het nadeel van de gedetineerden.

De LGC heeft veel wetenschappelijke kennis in huis doordat zij bijgestaan wordt door de Raad van Geleerde. Dit is uiteraard een groot voordeel ten opzichte van de andere organisaties en dit komt dus ook ten goede van de gedetineerden.
Voor ons is resocialisatie en verlaging van de recidivekans van gedetineerden een zeer belangrijk punt. Hier moet al tijdens de detentie aan gewerkt worden, maar ook daarna. Daarom hebben wij ons beleid, doelstellingen en taken hierop afgestemd. Tevens is voor ons criminaliteitspreventie erg belangrijk en hierbij spelen de resocialisatie van gedetineerden en de verlaging van de recidivekans ook een grote rol. Uiteraard hebben wij ons beleid ook tevens hierop afgestemd. Ook is voorlichting een belangrijke taak van de LGC. Dit kan gaan over de detentie en de gevolgen daarvan of allerlei andere zaken waarover een gedetineerde of diens familie en vrienden voorgelicht willen worden.

Doel

• Criminaliteitspreventie
• Stimuleren van volgen van onderwijs en scholing door gedetineerden
• Gelijke behandeling van gedetineerden,ongeacht de inrichting waarin zij verblijven
Schulden verlichting
Dagprogramma
Duo-beleid
• Er voor te zorgen dat gedetineerden van hun rechten op de hoogte worden gebracht
• Samenwerking met andere organisatie zoals de mensenrechten organisatie