Vaste lasten
Artikel 13 lid 1a van de WWB bepaalt dat er geen recht op bijstand bestaat aan wie zijn vrijheid is ontnomen. Maar de betalingsverplichtingen tijdens detentie lopen wel door. Gedurende de periode, dat iemand is gedetineerd, wordt door Justitie de kosten van levensonderhoud voorzien. Daarom is in beginsel bijstandsverlening gedurende de detentieperiode niet mogelijk. Uitgangspunt is dan ook dat de uitkering wordt beëindigd per de datum dat de belanghebbende rechtens van diens vrijheid is beroofd.
Er kunnen zich echter bij hoge uitzondering toch situaties voordoen dat een bijstandsverlening toegekend wordt. Sommige gemeenten vergoeden tijdens verblijf in een inrichting de kosten voor het aanhouden van de woning. Daarnaast helpt Bonjo ook gedetineerden die een woning hebben en die het niet kwijt willen raken. Bonjo zoekt een huisbewaarder voor maximaal 2 jaar.

Abonnementen
Voor abonnementen dient een gedetineerden of een familielid contact op te nemen met de desbetreffende bedrijven. Na het overhandigen van de detentieverklaring van de gedetineerden zijn er doorgaans mogelijkheden voor een betalingsregeling. Een abonnement kan soms ook ingevroren worden.

Zorgverzekering
De gedetineerde is zelf verantwoordelijk voor het opschorten van de zorgverzekering gedurende de detentie. Namens de gedetineerde kan ook een familielid dit regelen door het overhandigen van de detentieverklaring aan de verzekeringsmaatschappij.
Het feit dat de zorgverzekering wordt opgeschort betekent dat de zorgverzekering wel blijft bestaan maar dat er voor de duur van de opschorting er geen beroep op gedaan kan worden. Gedurende de periode dat de zorgverzekering is opgeschort, wordt er geen premie betaalt. Dit betekent automatisch dat ook eventuele recht op zorgtoeslag gedurende dezelfde periode komt te vervallen. Dit dient ook zelf geregeld te worden.
Let op: de verplichte opschorting van de zorgverzekering geldt ook in het geval van voorlopige hechtenis.

Openstaande boetes
Bij openstaande boetes dient er contact te worden opgenomen met CJIB. Ook hier geldt dat de detentie de betalingsverplichting niet opheft. De boete kan niet worden omgezet in vervangende hechtenis tot alle mogelijke middelen tot inning zijn geprobeerd. Pas dan wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd wat tot vervangende hechtenis kan leiden. Ook na het ondergaan van de vervangende hechtenis dienst nog steeds het volledige bedrag van de schadevergoeding betaalt te worden. De vervangende hechtenis heft dus de verplichting tot betaling dus niet op.

Een detentieverklaring kan alleen door de gedetineerde zelf worden aangevraagd. Dat moet schriftelijk, bij de afdeling Bureau Selectie en Detentiebegeleiding van de penitentiaire inrichting.