Gedetineerden kunnen tegen een beslissing van de directeur beklag doen en daarop volgend in beroep gaan. De DOG is een commissie die aangesteld is door de LGC en heeft, onder andere, de taak om gedetineerden bij een dergelijke procedure te ondersteunen. Dit ondersteuning kan in de vorm zijn van het opstellen van het klaag- of het beroepschrift of advisering daaromtrent. Indien een klacht naar het oordeel van de DOG emstig genoeg is, met andere woorden belangrijk, of daarbij bijstand van een advocaat of een vertrouwenspersoon noodzakelijk is, of indien een gedetineerde om bijstand van een advocaat of een vertrouwenspersoon verzoekt, zorgt de DOG er voor dat de gedetineerde door een geschikte advocaat of een vertrouwenspersoon bijgestaan wordt. De LGC maakt dan een keuze uit de advocaten en vertrouwenspersonen die zich bij de LGC hebben aangesloten en dus naar het oordeel van de LGC zich in voldoende mate inzetten voor gedetineerden.

Tevens heeft de DOG de taak om er voor te zorgen dat gedetineerden op de hoogte worden gebracht van hun rechten (en plichten). Dit is een zeer belangrijke taak, aangezien dat de meeste gedetineerde niet (precies) weten wat hun rechten (en plichten) zijn; ondanks het feit dat de directeur daarvoor zorg dient te dragen. Doordat de meeste gedetineerde niet weten wat nou precies hun rechten zij, dulden zij te vaak handelingen en beslissingen die zij niet behoeven te dulden. Men kan denken aan een beslissing van de directeur om een gedetineerde die in een Huis van Bewaring verblijft – en dus nog niet afgestraft is – te rapporteren (straffen) doordat de gedetineerde geweigerd heeft om (verder) deel te nemen aan arbeid. De gesanctioneerde gedetineerde treedt, omdat deze niet weet dat hij of zij (nog) niet verplicht is om te werken, niet op tegen de beslissing van de directeur en duldt noodgedwongen het feit dat hij of zij bijvoorbeeld drie dagen uitgesloten wordt van deelname aan gezamenlijke activiteiten.
Verder heeft de DOG de taak om van elke onaanvaardbare handeling van het personeel (tegenover de gedetineerden) melding te maken bij de LGC en de LGC zal dan oordelen of er bijvoorbeeld strafrechtelijk of op andere wijze opgetreden moet worden tegen de inrichting of het handelende personeel (daarbij kan men denken aan een geval dat een personeelslid contrabande de inrichting binnen smokkelt). Met andere woorden, de Dienst Ondersteuning Gedetineerden heeft tevens de taak te waken over de humane behandeling van gedetineerden, en het in de gaten houden van de Penitentiaire Inrichtingen en het personeel daarvan.

Reglement Gedeco