De LGC zal op verschillende manieren onderzoek verrichten naar bijvoorbeeld de gevolgen van (langdurige) detentie en criminaliteitspreventie. De wijze waarop wij een onderzoek verrichten hangt af van het te onderzoeken onderwerp. Als wij bijvoorbeeld willen onderzoeken hoe crimineelgedrag voorkomen kan worden zullen wij de hulp van criminologen en psychologen (de RvG) in roepen. Tevens zullen wij (althans daar streven wij naar) dan ook samenwerken met de afdeling criminaliteitspreventie van het Ministerie van Justitie. Maar een van de belangrijkste partners van ons hier omtrent zijn de gedetineerden zelf. Immers, zij kunnen ons vertellen wat de reden is waardoor zij een bepaald delict hebben gepleegd. Daarom zullen wij proberen om de gedetineerden zoveel mogelijk bij onze onderzoeken (maar ook met andere activiteiten) te betrekken.
Een andere onderwerp dat wij willen onderzoeken is de gevolgen van (langdurige) detentie. Immers, de politiek wil tegenwoordig de straffen verhogen maar wij hebben de indruk dat zij niet weten wat nou de echte gevolgen zijn van detentie. Tevens weten de politici niet eens waar zij over praten. Immers, zij hebben bijvoorbeeld er wel over om de maximum straf van 20 jaar te verhogen naar 30 jaar, maar zij hebben ons inziens totaal geen idee wat 30 jaar opgesloten zitten inhoudt. Waarschijnlijk weten zij niet eens hoe het is om een dag vast te zitten (zo mogen wij aannemen) laat staan 30 jaar. Iemand die bijvoorbeeld 30 jaar vast heeft gezeten kan, en in sommige gevallen wil, niet eens meer terug naar de samenleving. Wij zullen daarom bijvoorbeeld er naar streven om de maximum straffen op peil te houden.

Over de resultaten van onze onderzoeken willen wij vervolgens voorlichting geven. Stel, indien wij een onderzoek hebben gedaan naar criminaliteitspreventiemethodes, dan kunnen wij daarover op scholen voorlichting geven om er voor te zorgen dat jongeren weten welke gedrag uiteindelijk tot crimineelgedrag kan leiden en welke gevolgen daaraan verbonden zijn en belangrijker, hoe zij crimineelgedrag kunnen vermijden en bij wie zij hulp kunnen zoeken.

Wij zullen ook advies kunnen geven aan iedereen die daar om vraagt. Maar wij zullen ook bijvoorbeeld aan Justitie, gevraagd maar ook ongevraagd, op onze initiatief advies kunnen geven over een bepaald onderwerp; bijvoorbeeld een onderwerp dat wij wetenschappelijk hebben onderzocht. Tevens kunnen wij de gedetineerden adviseren over een bij hun passende advocaat, een Penitentiaire Inrichting waarin zij hun straf kunnen uitzitten, het zoeken van een woning na detentie, enz.