Uitspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming:
Een gedetineerde heeft het recht om – ook in het geval hij door DV&O naar het ziekenhuis wordt gebracht – vertrouwelijk en aldus buiten de aanwezigheid van bewaking met de arts te spreken. De beroepscommissie heeft per uitspraak van 26 augustus 2013, kenmerk 13/1368/GA het volgende hierover bepaald: “De beroepscommissie stelt voorop dat het contact tussen arts en patiënt vertrouwelijk is en dat op de inhoud van een dergelijk contact de geheimhoudingsplicht van de arts van toepassing is, wat betekent dat de door de patiënt verstrekte informatie niet zonder diens toestemming aan derden mag worden verstrekt (artikel 457 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek). Gelet op het vorenstaande – en ook gelet op het in artikel 8 EVRM vervatte recht op privacy en het in artikel 2, vierde lid, van de Pbw neergelegde beginsel van minimale beperking – oordeelt de beroepscommissie dat uitgangspunt dient te zijn dat er, bij een bezoek van een gedetineerde aan een arts (in het ziekenhuis), geen toezichthoudend personeel aanwezig is in de behandel- of spreekkamer. Dit uitgangspunt lijdt slechts uitzondering indien de aanwezigheid van personeel in de behandel- of spreekkamer uit veiligheidsoverwegingen (strikt) noodzakelijk is.