Uit recent onderzoek van Prof. Mr. F.W. Bleichrodt blijkt dat er in de afgelopen 10 jaar meer gedetineerden in beroep zijn gekomen tegen de uitspraak van de beklagcommissie. “Het meest in het oog springende resultaat van deze inventarisatie is de sterke toename van het aantal klachtonderdelen over bejegening. Deze toename is opmerkelijk, niet alleen omdat het aantal gedetineerden in de onderzochte periode is afgenomen, maar ook omdat gedetineerden in klaagschriften over bejegening vaak niet-ontvankelijk zijn. De beklaggrond van art. 60 beperkt zich immers tot beslissingen die door of namens de directeur worden genomen. Vormen van bejegening betreffen vaak feitelijke gedragingen die niet zijn terug te voeren tot een beklagwaardige beslissing door of namens de directeur. Verschillende geinterviewde professionals die betrokken zijn bij de beklag- en beroepsrechtspraak brengen de toegenomen hoeveelheid beroepszaken waarin over bejegening wordt geklaagd in verband met versoberingen in het gevangeniswezen en met de meer selectieve inzet van personeel.”, aldus de onderzoeker.